Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
30-01-2024 Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty taifile
30-01-2024 Báo cáo quản trị năm 2023 taifile
30-12-2023 Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới 30.12.2023 taifile
17-10-2023 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 taifile
09-09-2023 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 taifile
30-07-2023 Báo cáo quản trị bán niên 2023 taifile
02-08-2023 Đại hội đồng cổ đông lần 2 không thành công taifile
18-08-2023 Thông báo mời họp ĐHDCĐ lần 3 taifile
18-08-2023 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 (lần 3) taifile
14-08-2023 Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng mới taifile
12-07-2023 Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2023 taifile
29-06-2023 Đại hội đồng cổ đông lần 1 không thành công taifile
07-06-2023 Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2023 (bổ sung) taifile
06-06-2023 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 taifile
12-04-2023 Báo cáo thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT taifile
23-03-2023 Nghị quyết HĐQT vv Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 taifile
18-01-2023 Báo cáo quản trị năm 2022 (bản công bố) taifile
18-01-2023 Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng và bổ nhiệm mới Kế toán trưởng Công ty taifile
26-12-2022 Nghị quyết HĐQT về việc hủy phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu taifile
07-11-2022 Điều lệ công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KTT cập nhật sau ĐHĐCĐ bất thường 2022 taifile

Đối tác - khách hàng

Thuận thiên
Việt pháp
LG
KA
5
6
7

038.861.1968