Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
20-10-2022 Giải trình Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 taifile
20-10-2022 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 taifile
30-09-2022 Báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét taifile
30-09-2022 Giải trình BCTC bán niên 2022 soát xét taifile
20-07-2022 Giải trình BCTC quý 2.2022 taifile
20-07-2022 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 taifile
28-04-2022 Đính chính BCTC quý 1/2022 taifile
20-04-2022 Giải trình BCTC quý 1.2022 taifile
20-04-2022 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022 kèm giải trình taifile
31-03-2022 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 kèm giải trình taifile
20-10-2021 Báo cáo tài chính quý 3/2021 kèm giải trình taifile
20-07-2021 Giải trình báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021 taifile
20-07-2021 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021 taifile
19-04-2021 Giải trình báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021 taifile
19-04-2021 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 taifile
30-03-2020 Giải trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 taifile
30-03-2020 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 taifile
20-10-2020 Giải trình báo cáo tài chính quý 3 năm 2020 taifile
20-10-2020 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2020 KÈM GIẢI TRÌNH taifile
15-08-2020 Giải trình BCTC bán niên taifile

Đối tác - khách hàng

Thuận thiên
Việt pháp
LG
KA
5
6
7

038.861.1968