Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
20-01-2024 Giải trình BCTC Qúy 4 năm 2023 taifile
20-01-2024 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023 taifile
20-10-2023 Giải trình Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 taifile
20-10-2023 Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023 taifile
15-08-2023 Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2023 taifile
20-07-2023 Giải trình báo cáo quý 2 năm 2023 taifile
20-07-2023 Báo cáo tài chính quý 2/2023 taifile
13-04-2023 Giải trình Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 taifile
13-04-2023 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023 taifile
31-03-2023 Giải trình BCTC kiểm toán năm 2022 về trường hợp LNST của Công ty có chênh lệch hơn 5% trước và sau kiểm toán taifile
31-03-2023 Giải trình BCTC kiểm toán năm 2022 taifile
31-03-2023 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 taifile
19-01-2023 Giải trình Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2022 taifile
19-01-2023 Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022 taifile
20-10-2022 Giải trình Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 taifile
20-10-2022 Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022 taifile
30-09-2022 Báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét taifile
30-09-2022 Giải trình BCTC bán niên 2022 soát xét taifile
20-07-2022 Giải trình BCTC quý 2.2022 taifile
20-07-2022 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 taifile

Đối tác - khách hàng

Thuận thiên
Việt pháp
LG
KA
5
6
7

038.861.1968