Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
28-06-2024 KTT tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ nhất không thành công taifile
07-06-2024 CBTT Thông báo mời họp và Tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 taifile
28-12-2023 Nghị quyết ĐHĐCĐ BT 2023 (lần 2) kèm tài liệu họp 28.12.2023 taifile
05-11-2022 Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022 taifile
18-10-2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 bổ sung taifile
14-10-2022 Thông báo mời họp và Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 taifile
13-10-2022 Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ taifile
20-09-2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 taifile
17-09-2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường 2022 taifile
16-08-2022 Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 taifile
20-07-2022 Thông báo lùi lịch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (lần 2) taifile
13-07-2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (lần 2) taifile
25-06-2022 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ 2 do lần 1 tổ chức không thành công taifile
25-06-2022 KTT tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022 lần thứ nhất không thành công taifile
13-05-2022 Nghị quyết HDDQT vv thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
07-04-2022 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
07-04-2022 Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
22-06-2021 CBTT KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2021 taifile
09-06-2021 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm PTGĐ Công ty taifile
18-04-2021 NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN, TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 taifile

Đối tác - khách hàng

Thuận thiên
Việt pháp
LG
KA
5
6
7

038.861.1968