Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
16-08-2022 Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày ĐKCC dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 taifile
20-07-2022 Thông báo lùi lịch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (lần 2) taifile
13-07-2022 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (lần 2) taifile
25-06-2022 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần thứ 2 do lần 1 tổ chức không thành công taifile
25-06-2022 KTT tổ chức ĐHĐCĐ TN 2022 lần thứ nhất không thành công taifile
13-05-2022 Nghị quyết HDDQT vv thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
07-04-2022 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
07-04-2022 Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 taifile
22-06-2021 CBTT KÝ KẾT HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN NĂM 2021 taifile
09-06-2021 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm PTGĐ Công ty taifile
18-04-2021 NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN, TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 taifile
14-04-2021 Tài liệu họp bổ sung lần 2 Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 taifile
14-04-2021 Tài liệu họp bổ sung lần 1 Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 taifile
14-04-2021 Công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 taifile
26-02-2021 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 taifile
30-01-2021 DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN taifile
30-01-2021 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ NĂM 2020 taifile
06-01-2021 NGHỊ QUYẾT VÀ TỜ TRÌNH ĐẠI HỒI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2020 TỔ CHỨC LẦN THỨ 2 taifile
21-12-2020 THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH THỜI GIAN HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG TỔ CHỨC LẦN THỨ 2 NĂM 2020 taifile
15-12-2020 Nghị quyết HĐQT vv ký hợp đồng kinh tế với bên có liên quan taifile

Đối tác - khách hàng

Thuận thiên
Việt pháp
LG
KA
5
6
7

038.861.1968