Ngày đăng Tên tài liệu Tải về
12-08-2021 Công bố thông tin tạm hoãn công bố BCTC soát xét bán niên năm 2021 taifile
25-03-2021 Tờ trình thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 taifile
25-03-2021 Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 taifile
10-03-2021 CBTT Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm PGĐ Công ty taifile
30-11-2020 Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán mới taifile
14-09-2020 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 taifile
11-08-2020 CÔNG VĂN XIN GIA HẠN NỘP BCTC SOÁT XÉT BÁN NIÊN 2020 taifile
09-07-2020 CÔNG BỐ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2019 taifile
29-05-2020 PHẠM MAI ANH – ỦY VIÊN HĐQT – ĐÃ BÁN 118.150 CP taifile
18-05-2020 THAY ĐỔI NHÂN SỰ taifile
13-05-2020 PHẠM MAI ANH – ỦY VIÊN HĐQT – ĐĂNG KÝ BÁN 118.150 CP taifile
07-05-2020 THAY ĐỔI NHÂN SỰ taifile
23-04-2020 PHẠM MAI ANH – ỦY VIÊN HĐQT – ĐÃ BÁN 0 CP taifile
07-04-2020 CHẤP THUẬN GIA HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2019 taifile
19-03-2020 NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2020 taifile
17-03-2020 PHẠM MAI ANH – ỦY VIÊN HĐQT – ĐĂNG KÝ BÁN 118.150 CP taifile
16-03-2020 THAY ĐỔI NHÂN SỰ taifile
16-03-2020 THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH HỌP ĐHĐCĐ taifile
07-01-2020 BÁO CÁO SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN – TRIỆU TUYẾT TRINH taifile
07-01-2020 PHẠM MAI ANH – ỦY VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC – ĐÃ BÁN 32.150 CP taifile

Đối tác - khách hàng

Thuận thiên
Việt pháp
LG
KA
5
6
7

038.861.1968